Regulamin konkursu Philips

REGULAMIN KONKURSU „PHILIPS MULTIGROOM ”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu „PHILIPS MULTIGROOM” (zwanym dalej „Konkursem”), jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730,
NIP: 897-14-11-483, Regon: 931051710.

1.2. Fundatorem nagród jest – Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , kod pocztowy: 02- 222, Al. Jerozolimskie 195B, NIP: 526-02-10-95

1.3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez właściciela ani administratora serwisu Instagram.
1.4. Konkurs jest prowadzony na profilu:

Ekskluzywny Menel –  zwany dalej Influencerem https://www.instagram.com/ekskluzywny_menel/
1.5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi polskimi przepisami prawa.
1.6. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
  1. Uczestnikami konkursu mogą być:
  a) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. b) posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na Instagramie,
  c) przestrzegające regulaminu Instagram, który znajduje się pod adresem

https://help.instagram.com/478745558852511

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 
2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora i Fundatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu
i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU
  3.1 Konkurs rozpocznie się dn. 25 maja i będzie trwał do 31 maja 2020 r. do godziny 23:59.

3.2 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 4 czerwca 2020 r. o godzinie 15:00.

 1. NAGRODY

  4.2. 2. Nagrodą dla każdego z Laureatów jest trymer Philips Multigroom 7000 MG7770/15 o wartości rynkowej 549,00 PLN oraz nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród rzeczowych tj. 11,11% wartości przekazywanej nagrody, w zaokrągleniu do pełnych złotych, która zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanej w konkursie nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego.
  4.3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagród, odsprzedaży, ani nagrody innego rodzaju. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
  4.4 Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda oraz jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do nagrody.
  4.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
  4.6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

 2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
  5.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy „opublikować zdjęcie i krótki opis, w którym udowadniasz, jak bardzo Twoje włosie potrzebuje tego multigrooma! Oznaczysz profile @Philips i @ekskluzywny_menel ”
  5.2. Jury konkursowe, składające się z Influencera oraz przedstawicieli Organizatora, wybierze 5 najciekawszych komentarzy, których autorzy zostaną nagrodzeni nagrodą. Kryterium przyznania Nagród jest swobodna ocena dokonana przez Jury spośród Prac Konkursowych, pozwalająca uznać je za pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe.

5.3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 4 czerwca 2020 r. o godzinie 16.00 w komentarzu pod postem konkursowym. Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt za pomocą wiadomości prywatnej w celu przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do wysyłki nagród.
5.4. Brak kontaktu i nieprzekazanie w/w informacji do dnia 11 czerwca 2020 r. oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do nagrody. 
5.5. Wysyłka nagrody wygranej w Konkursie, nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od momentu przekazania danych, o których mowa w pkt 5.3
5.6. Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Fundatora.
5.7. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.5.8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwy użytkownika na Instagramie laureatów Konkursu. 
5.10. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.
5.11. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do nie brania pod uwagę zgłoszenia osoby naruszającej zasady Konkursu.

 1. KOMISJA
  6.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora i Fundatora.
  6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

 1. OCHRONA INFORMACJI

 

7.1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

7.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, wizerunek, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu, jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, tel. +48 22 3603 900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl

7.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. O ile Uczestnik wyrazi odrębną stosowną zgodę, może otrzymywać newsletter drogą mailową, oferty handlowe Organizatora i jego Partnerów (lista dostępna na www.burdamedia.pl/partnerzy), Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem.

7.4.       Więcej informacji tutaj: https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs.pdf.

 

 1. REKLAMACJE
  8.1. Reklamacje mogą być składane na piśmie na adres Organizatora w czasie trwania Konkursu, jednak nie później, niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od jego zakończenia.
  8.2. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres reklamującego, jak również dokładne określenie przyczyny reklamacji.
  8.3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
  8.4. Decyzje Organizatora będące wynikiem rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i mają charakter wiążący, co nie uchybia możliwości podnoszenia przez uczestników Konkursu roszczeń, na zasadach ogólnych.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  9.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Biorąc w nim udział Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
  9.2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w serwisie Instagram.
  9.3. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu serwisu Instagram, dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.
  8.4 Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie https://www.instagram.com/ekskluzywny_menel/ oraz w siedzibie Organizatora. 
  8.5. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię Regulaminu Konkursu.
  8.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

Pytania o męskość Zamów
Pytania o męskość - okładki Pytania o męskość - okładki Pytania o męskość - okładki Zamów