REGULAMIN BABYLISS

REGULAMIN KONKURSU

 

 

 • 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

    1)„Organizator” – Paweł Suchocki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Paweł Suchocki I. Buzz Media II. Projekt Ambient”, przy al. Wilanowskiej 81 lok. 24, 02-765 Warszawa, NIP 586-21-35-290, REGON: 220654731,

    2) Koordynator – Kamil Pawelski, adres e-mail: info@ekskluzywnymenel.com, koordynujący przebieg konkursu na zlecenie Organizatora,

    3)„Konkurs” – konkurs z dziedziny dziennikarstwa przewidziany niniejszym regulaminem,

     4)„Okres trwania konkursu” – okres od dnia 13.12.2017 do 20.12.2017

   5)„Komisja konkursowa” – komisję, w skład której wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Organizator jest uprawniony do podania składu komisji konkursowej do publicznej wiadomości. Komisja konkursowa wyłania ze swojego grona przewodniczącego i obraduje w przyjętym przez siebie trybie. Członkowie Komisji konkursowej mogą kierować się dowolnie obranymi kryteriami; obrady Komisji konkursowej są tajne, a jej decyzje ostateczne. Wyniki obrad komisji podaje do publicznej wiadomości Organizator.

 

 

 • 2.

Przebieg konkursu

 

 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które:

      1) ukończyły 18 rok życia,

      2) mają pełną zdolność do czynności prawnych,

      3) mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski,

      4) posiadają funkcjonujący profil prywatny w serwisach: Instagram, Facebook lub Twitter,

      5) umieszczą za pomocą swojego profilu publicznego w serwisach: Instagram, Facebook lub Twitter w Okresie trwania konkursu tekst dziennikarski o potrzebach konsumenckich (dalej : “Praca konkursowa”), dotyczący zadania umieszczonego na Profilu FB Koordynatora: (https://www.facebook.com/EkskluzywnyMenel/), na Profilu Instagram Koordynatora (https://www.instagram.com/ekskluzywny_menel/) lub na blogu Koordynatora (https://www.ekskluzywnymenel.com/).

 1. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełni wymagania stawiane w ustępie powyższym. Do wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane żadne dodatkowe oświadczenie woli. Uczestnik spełniając wymagania, o których mowa w ust. 1, w szczególności zamieszczając Pracę konkursową zgodnie z ust. 1 pkt 5, akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Zgłoszone do Konkursu Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, godzić w dobre obyczaje, w uczucia innych osób, a także muszą być autorstwa Uczestnika Konkursu i nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych. Prace konkursowe uznane przez Organizatora za niespełniające powyższych kryteriów zostaną wykluczone z konkursu
 3. Uczestnik oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich do Pracy konkursowej oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
 4. Z zastrzeżeniem ustępu poniższego, Praca Konkursowa nie może stanowić przeróbki, adaptacji lub innego opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani kompozycji innych utworów.
 5. W Pracy Konkursowej mogą zostać wykorzystane inne utwory pod warunkiem, że Uczestnik jest uprawniony do włączenia tych utworów do Pracy Konkursowej oraz do rozporządzania tymi utworami w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, w tym do udzielenia Organizatorowi i BaByliss Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 405 (dalej „BaByliss”) licencji lub sublicencji.
 6. Niedozwolone jest w ramach Konkursu dostarczanie przez Uczestnika treści, w tym Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w tym w szczególności:

      1) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;

      2) nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość,

         przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub
         bezwyznaniowość;

      3) godzących w dobra osobiste Organizatora,  BaByliss lub jakichkolwiek innych osób
         trzecich, w tym naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;

      4) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub
         prawa pokrewne;

      5) promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;

      6) spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania           systemu informatycznego Organizatora;

      7) promujących produkty lub usługi inne, niż oferowane przez BaByliss; zawierających
         antyreklamę BaByliss lub Organizatora.

      8) Praca Konkursowa powinna być stworzona wyłącznie na potrzeby niniejszego Konkursu.
         Oznacza to, że Praca Konkursowa nie może być zgłoszona wcześniej ani później do
         innego konkursu, akcji promocyjnej ani innego działania promocyjnego.

 

 

 • 3

Nagrody i ich przyznawanie

 

 

 1. Nagrodami w Konkursie są:

1) dla osoby, która udzieli najlepszej odpowiedzi na profilu FB Koordynatora – Strzyżarka BABYLISS E962E;

2) dla osoby, która udzieli najlepszej odpowiedzi na profilu Instagram Koordynatora – Maszynka E935E;

3) dla osoby, która udzieli najlepszej odpowiedzi na blogu Koordynatora – Maszynka BABYLISS T830E.

 

 1. Uczestnik w ramach Konkursu może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych na dowolnej ilości Profili Koordynatora, z zastrzeżeniem, że każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w całym konkursie.
 2. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone po zakończeniu okresu trwania konkursu osobno dla każdego medium spośród wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 5 – odpowiednio na profilu FB, Instagram, lub blogu Koordynatora.
 3. Nagroda w Konkursie zostanie przyznana drogą subiektywnego wyboru przez Komisję Konkursową.
 4. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na ekwiwalent pieniężny, a także przenieść praw do jej odbioru na osoby trzecie.
 5. Wartość otrzymanej Nagrody jest zwolniona z podatku w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).
 6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi adres, na który zostanie przesłana nagroda – nie później niż wciągu 14 dni od dnia skontaktowania się z nim, pod rygorem odmowy wydania nagrody. Adres do wysyłki musi znajdować się na terytorium Polski.

 

 • 4

Postanowienia szczególne

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie przez Organizatora nazwiska lub loginu, jakim posługuje się w serwisie Instagram, Facebook.
 2. Uczestnik udziela Koordynatorowi, Organizatorowi i BaByliss nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:

      1) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń,

      2) wprowadzanie do sieci Internet i Intranet,

      3) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów, w tym prawo do dokonywania korekty, przeróbek, zmian i adaptacji;

      4) łączenie fragmentów z innymi utworami,

      5) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów.

         – również w zakresie promocji i reklamy Organizatora lub BaByliss.

Licencja udzielona zostaje na okres 5 lat od daty umieszczenia określonej fotografii lub wpisu i obejmuje terytorium całego świata.

 1. Uczestnik wyraża nadto zgodę na przetwarzanie – przez Organizatora (administrator danych) – jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu. Uczestnik potwierdza także, że dane te podaje dobrowolnie oraz że został poinformowany o nazwie i adresie siedziby administratora danych, celu ich zbierania, a także o prawie dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 2. Osoby które dokonają zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie w sposób niezgody z postanowieniami Regulaminu lub nie spełnią wymagań dotyczących uczestnictwa w Konkursie, nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. Wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie), mające na celu nieuczciwe wpływanie na wynik Konkursu, są zabronione. Organizator ma prawo pozbawić prawa uczestnictwa w Konkursie Uczestnika, który uchybi powyższym obowiązkom lub zakazowi.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i BaByliss, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

 

 • 5

Postępowanie reklamacyjne

 

 

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących niewykonania lub nierzetelnego wykonania przez Organizatora lub Komisję konkursową świadczeń określonych niniejszym regulaminem, Uczestnik konkursu jest uprawniony do złożenia Organizatorowi reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: babyliss@buzzmedia.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania a odpowiedź wysłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator lub Komisja konkursowa na wniosek Organizatora zmieniają swoją decyzję. O podjętej decyzji Organizator lub Komisja konkursowa informują poprzez serwis Facebook lub Instagram.

 

 

Pytania o męskość Zamów
Pytania o męskość - okładki Pytania o męskość - okładki Pytania o męskość - okładki Zamów