Regulamin Amica

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą “Wspólne gotowanie z Menelem w #InToTheLas” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest firma WAY OFF Kamil Pawelski, ul. Mikołaja Trąby 4/205, 03-146 Warszawa, NIP: 847-149-73-69 („Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook oraz Instagram. Facebook oraz Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook oraz Instagram nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
 5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 27.11.2019r. w momencie publikacji postu na blogu www.ekskluzywnymenel.com oraz kanałach SM, tj. www.instagram.com/ekskluzywny_menel oraz www.facebook.com/EkskluzywnyMenel, a jego zakończenie nastąpi w dniu 04.12.201r. o godzinie 23:59.
 6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, która posiada konto publiczne w serwisie społecznościowym Instagram (dalej „Uczestnik”).

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, a w szczególności:
 2. a) posiadać własne konto w serwisie społecznościowym Instagram;
 3. b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronieekskluzywnymenel.com
 4. c) wykonać zadanie konkursowe zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie instagram.com/ekskluzywny_menel na zasadach określonych w poście zamieszczonym na profilu www.instagram.com/ekskluzywny_menel

(dalej: organizator Konkursu)

dodać post na swoim kanale Instagram w postaci zdjęcia i opisu będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe: „Wspólne gotowanie z Menelem w #InToTheLas jest dla mnie, bo na bank gotuje lepiej niż On” (opublikuj na IG swoją wariację tego co zjadłbyś/zjadłabyś z Menelem w #InToTheLas, oznacz profil @Amica i @Ekskluzywny_Menel.

Dodany post musi być publiczny, co oznacza, że będzie widoczny dla wszystkich osób. Zgłoszenia opublikowane w dniu 04.12.2019r. po godzinie 23:59 będą nieważne.

 1. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może dodać jedno zgłoszenie pod postem konkursowym.
 2. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu ani regulaminów serwisu, w którym Uczestnik zamieszcza Zgłoszenie Konkursowe, tj. odpowiednio regulaminu serwisu Instagram.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przedstawionego Zgłoszenia Konkursowego w przypadku:
 4. a) zawarcia w Zgłoszeniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub regulaminem serwisu, w którym Uczestnik zamieszcza Zgłoszenie Konkursowe, tj. odpowiednio regulaminem serwisu Instagram;
 5. b) zawarcia w Zgłoszeniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów;
 6. c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
 7. d) gdy Uczestnik nie posiada prawa do opublikowania wizerunku dziecka lub innych osób widniejących na Zgłoszeniu Konkursowym;
 8. e) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zgłoszenia Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 9. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:
 10. a) podaje nieprawdziwe dane;
 11. b) jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
 12. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do opublikowania Zadania Konkursowego oraz jest wyłącznie uprawniony do pracy, która stanowi Zgłoszenie Konkursowe, a prawa do pracy nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

NAGRODY

 1. W Konkursie Komisja, wybierze jednego Zwycięzcę, który wygra:

– darmowy weekend dla jednej osoby + osoby towarzyszącej (od piątku do niedzieli) w przestrzeni Slow Life #InToTheLas, znajdującej się w miejscowości Sojczynek 14.

 1. Uczestnik może uzyskać tylko jedną Nagrodę.
 2. Nagroda w żadnym wypadku nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. Wygrana musi być wykorzystana do 30.01.2020r. Jeżeli do tego dnia Zwycięzca nie będzie w stanie wskazać odpowiedniego weekendu do realizacji tej nagrody nagroda przepada.
 4. Zwycięża wyraża zgodę na nagranie materiału video będącego relacją z tego wydarzenia. Materiał ten przekazany będzie dla partnera konkursu firmy Amica Handel i Marketing Sp. z o.o zwanego dalej Partnerem Konkursu.
 5. Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku zwycięzcy w związku z niniejszym Konkursem stanowi Wzór zgody zamieszczony poniżej.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”), składającą się z Organizatora konkursu oraz Partnera konkursu, która wyłoni jednego Zwycięzcę konkursu.
 2. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do Nagrody, a dana Nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Zwycięzca Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną lub komentarz w odpowiedzi na pozostawione Zgłoszenie Konkursowe na Instagramie.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 06.12.2019r. maksymalnie do godz. 17:00.
 3. W celu odebrania nagrody Uczestnik musi podać w wiadomości prywatnej na Instagramie: imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz adres email

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 2. Termin realizacji Nagrody zostanie ustalony do 30.12.2019
 3. Nagroda w Konkursie, która nie została rozdysponowana wśród zwycięzców z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej na adres: WAY OFF Kamil Pawelski, Mikołaja Trąby 4/205, 03-146 Warszawa
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Gotuje z Menelem”;
 4. b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
 5. c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 6. d) podpis reklamującego.
 7. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest firma WAY OFF Kamil Pawelski reprezentowana w Polsce przez właściciela firmy WAY OFF Kamil Pawelski, ul. Mokołaja Trąby 4/206, 03-146 Warszawa NIP 847 – 149- 73 69,. („Administrator”). Dane osobowe udostępnione dobrowolnie przez Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu i przyznania Nagród i rozliczenia Nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik Konkursu ma prawo odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Uprawnienia powyższe mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w dowolnej formie skierowanego do Administratora lub Organizatora. Administrator powierzy Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla potrzeb związanych z organizacją Konkursu i wydaniem Nagród. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

30.Postanowienia końcowe

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2019 r.

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA BEZPŁATNE

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(adres zamieszkania: ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

w związku z udziałem w Konkursie, którego organizatorem jest WAY OFF Kamil Pawelski, ul. Mikołaja Trąby 4/205, 03-146 Warszawa, NIP: 847-149-73-69, wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe wykorzystywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Amica Handel i Marketing mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach / w filmie na profilach https://www.facebook.com/amicaAGD/, https://www.instagram.com/amicaagd/?hl=pl, wykonanych w ramach działań Konkursowych.

Zdjęcia/Film będą mogły zostać udostępnione w kanałach marki: https://www.facebook.com/amicaAGD/ https://www.instagram.com/amicaagd/?hl=pl, w publikacjach przygotowywanych przez organizatora Konkursu oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o Konkursie.

Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych zdjęć/filmu nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych. Zdjęcia/Film te mogą być wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji [___].

Jednocześnie zrzekam się prawa do każdorazowego zatwierdzania materiału z moim wizerunkiem w związku z jego dalszym wykorzystaniem.

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z powyższą zgodą i w pełni rozumiem jej treść.

 

 

…………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data                                                     Czytelny podpis

 

#ihaveadream

Zawsze marzyłem, aby móc „mówić” muzyką.
Właśnie zrealizowaniem swoje marzenie. Posłuchaj jak mi wyszło.

Więcej